top of page
shutterstock_232217173_edited_edited.jpg

techniek en training

TECHNIEKEN 

 

Algemeen

Technieken kunnen naar diverse raakpunten op verschillende hoogtes, met gebruik van de 'natuurlijke wapens' worden uitge­voerd. Om deze natuurlijke wapens effectief te kunnen gebruiken en de kans op blessures te verkleinen, is specifieke training van deze raakvlakken noodzakelijk. Makiwara, stoot- en trapkussens zijn hierbij onontbeerlijk. Om een optimaal effect te verkrijgen betreffende een techniek zijn de volgende onderscheiden van belang: - stand - kracht en snelheid - concentratie (focus) - ondersteuning (hara) - regulatie span­ning/ontspanning - juiste regulering van de ademhaling.

Arm- en Beentechnieken

Technieken zijn onder te verdelen in:

 • Aanvalstechnieken

  • stoottechnieken

  • slagtechnieken

  • traptechnieken  

 • Afw­eertechniek­en

 • Werp­te­ch­ni­ek­en

De basisstanden welke binnen Goju-Ryu Karate-do worden gehanteerd hebben een zeer belangrijke functie in de ontwikkeling van de karate-ka. In de beginfase wordt vooral gewerkt vanuit stabiele posities zoals, Heiko Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Hanzenkutsu Dachi en Shiko Dachi. In een later stadium vooral met lichtere posities zoals, Nekoashi Dachi en Moto Dachi.

TRAINING

Kihon Rensyuho

Kihon training is een oefenvorm waarbij door de karate-ka vanuit een bepaalde stand basis­technieken wordt uitgevoerd zonder zichzelf te verplaatsen. Deze trainingsvorm heeft tot doel dat de karate-ka zich alleen behoeft te concentreren op de juiste uitvoering van de technieken en standen. Tevens wordt bij deze training veel aandacht besteed aan: coördinatie, juiste regulering van de ademha­ling, centreren, aarding, balans, reguleren van spanning en ontspanning en genereren van kracht.

Daar het trainen van de basistechnieken van essentieel belang zijn voor een juiste ontplooiing van de beoefenaar, dienen alle voorkomende basisonderdelen consequent te worden beoefend, ook al is men reeds gevorderd.

Kata

Karate-do begint en eindigt met Kata, Kata is Karate-do. Een Kata is een vast bewegingspatroon welke een aantal logische en praktische verdedigings- en aanvalstechnieken bevat. Elke Kata bestaat uit vastgestelde, voorafbepaalde bewegingen welke de karate-ka alleen, zonder part­ner kan beoefenen.

Deze Kata zijn gecreëerd door vroegere meesters na jaren van onder­zoek, training en feitelijke gevechtservaring. De toepassingen van de technieken in deze Kata zijn voortgekomen en getest in het daadwerkelijke gevecht. Zodoende is iedere Kata verbeterd en verfijnd en uiteindelijk gevormd tot de kata zoals wij die hedentendage beoefenen. Al deze kennisgebieden werden in de Kata opgenomen. De ware geest en betekenis van Karate-do ligt dus in de Kata besloten en alleen door intensieve Kata beoefening kunnen wij deze uiteindelijk begrijpen. Veranderen of vereenvoudigen wij de Kata voor het gemak, uit onbegrip of voor wedstrijden, dan zal hiermee de ware betekenis en geest van Karate-do verloren gaan.

In Karate-do bestaat géén eerste aanval. Iedere Kata begint met een verdedi­ging, welke de essentie van Karate-do verduidelijkt. Niet alleen bestaat er geen eerste aanval, maar de beste verdediging bestaat uit het volledig vermijden van het gevecht. Daarom noemt men Karate-do wel, de kunst van een wijs mens.
Om Kata juist uit te kunnen voeren moet iedere beweging steeds opnieuw herhaald worden. Een gelukkig en belangrijk aspect van kata is dat zij te allen tijde en overal beoefend kan worden.


Binnen de GKH organisatie worden de volgende Kata beoefend:

Fukyu Kata

 • Taikyoku Jodan 1 en 2

 • Taikyoku Chudan 1 en 2

 • Taikyoku Gedan 1 en 2

 • Taikyoku Kake Uke 1 en 2

 • Taikyoku mawashi Uke 1 en 2

 • Gekisai Dai Ichi

 • Gekisai Dai Ni 

Kihon Kata

 • Sanchin

 • Tensho

Kaishu Kata

 • Saifa

 • Seinchin

 • Sanseiru

 • Seisan

 • Shisochin

 • Seipai

 • Kururunfa

 • Suparinpei

Tokutei Kata

 • Genkaku

 • Chikaku

 • Koryu

 • Tenryu

Iedere Kata heeft een eigen filosofie en geschiedenis en veel namen zijn Chinese getallen waarmee bepaalde Boeddhistische concepten worden gesymboliseerd.

Fukyu Kata

De letterlijke vertaling van 'Fukyu' is bevorde­ring. Echter daarnaast heeft het inhoudelijk de betekenis, vorderen van de basis. Het doelt hiermee op een methodiek welke qua uitvoering aansluit op voorafgaande trainingsvormen en welke tevens als voorbereiding dient voor de meer complexe vormen. De eerste groep bestaat uit tien Kata, twee voor elke vorm. Deze worden 'Taikyo­ku Kata' genoemd, welke tevens verwijst naar de vier verschillende richtingen waarin deze beoefend worden. Grootmeester Gogen Yamaguchi Kaiso ontwikkelde deze vormen, gebruik­makend van de technieken uit de Kata 'Gekisai Dai Ichi' en 'Gekisai Dai Ni', welke onder grootmeester Chojun Miyagi tot stand kwamen. Beide grootmeesters hebben hiermee een enorm belangrijke bijdrage geleverd teneinde de ontplooiing van betere lesmethodieken binnen het Goju-systeem.

Kihon Kata

Met 'Kihon Kata', ook wel Heishu Kata genoemd, worden kata Sanchin en Tensho bedoeld.

Met ‘Kihon’ wordt hiermee verwezen naar de fundamentele waarde die deze beide Kata hebben binnen het Goju-systeem. Door regelmatige training van deze Kata-vormen ontwikkelt de karate-ka naast een correcte ademhalingstechniek, houding en uithoudingsvermogen tevens kracht en gevechtsspirit.

Het meditatieve aspect welke inherent is aan deze Kata-training, eenwording van lichaam geest en adem, is het uiteindelijke doel wat beoogd wordt. Tijdens de beoefening van deze Kata-vormen is er constante spierspanning, waarbij alle vitale energie zich concentreert in de kern (Tanden) van de beoefenaar.

Kaishu Kata

Onder deze categorie verstaan we alle andere Kata welke binnen het Goju Ryu Karate-do beoefend worden. Letterlijk betekent het 'open hand Kata', wat in principe misleidend is. Met 'open' wordt hier gewezen op de spanningstoestand van de spieren tijdens de beoefening van deze Kata. Is de aanspanning van de spieren bij kata Sanchin en Tensho constant, bij de beoefening van de overige Kata is er een wisselend aanspannen van de spiergroepen. Om je tijdens het beoefenen van Kata snel te kunnen verplaatsen is het noodzakelijk dat bepaalde spiergroepen zich in zekere mate ontspannen. De totale aanspanning van deze spieren vindt alleen plaats tijdens de totstandkoming van een techniek (focus moment) met inbegrip van alle vitale energie gecon­centreerd vanuit het 'Tanden'.

Tokutei Kata

 

Deze Kata zijn ontwikkeld door Kaiso Gogen Yamaguchi Sensei en verder uitgewerkt door Hanshi Goshi Yamaguchi Sensei. 

De achtergrond liggende gedachte was om leraren te motiveren om te blijven trainen, aangezien veel leraren stopten met het trainen van Kata. Hoofdzakelijk door de popularisering van het sportkarate, waardoor zij stelselmatig steeds hogere Kata moesten aanbieden aan steeds jongere en lager gegradueerde leerlingen. In plaats van leraar werden zij coach en beoordeelden het Kata vanuit een  competitief perspectief.  

 

Betekenis Kata

 • Taikyoku (Chin.Tai Chi) 1 t/m 10 - grote uiterste

 • Gekisai Dai Ichi en Ni - totale vernietiging

 • Sanchin - Drie gevechten of conflicten

 • Tensho - draaiende handpalmen

 • Saifa - vernietigende slagen

 • Seinchin - in het gevecht uit balans brengen

 • Sanseiru - 36 (handen)

 • Seisan - 13 (handen)

 • Shisochin - gevecht in vier richtingen

 • Seipai - 18 (handen)

 • Kururunfa - Stilte voor het gevecht

 • Suparinpei - 108 (han­den)

 • Genkaku - Dark Crane

 • Chikaku - Earth Crane

 • Koryu - Yellow Dragon

 • Tenryu - Heavon Dragon

Kumite ­

Kumite betekent vrij vertaald 'gevecht', (letterlijk:Kumi=bij elkaar brengen, ontmoe­ten,Te=handen), ofwel de handen c.q. vuisten ontmoeten. Voordat wordt begonnen met het aanleren het vrije gevecht (Jiyu kumite), start men gewoonlijk met de training van voorafgesproken gevechtsoefeningen (Yakusoku kumite), welke qua moeilijkheidsgraad afgestemd zijn op het niveau van de karate-ka, met name de variaties met uradori, uradori tenshin en uradori sabaki met barai.

Naast boven genoemde gevechtsvormen wordt binnen het trainingssysteem van Goju-Ryu Karate Do nog een tweetal vormen beoefend namelijk: 'Kata Bunkai Kumite' en 'Tanren Kumite'. Bij de eerst genoemde vorm worden de toepassingen van de technieken welke in de verschillende kata voorkomen met partner beoefend. Hierdoor krijgt de karateka een duidelijk inzicht wat betreft de essentie van een kata.


Het 'Tanren Kumite' is opgebouwd uit een aantal specifieke oefenmetho­des welke, naast het harden van onderarmen en polsen, zich richt op de ontwikkeling van het 'Goju Kumite'. Onderscheiden zoals: regulering van de ademhaling, spanning en ontspan­ning, centering van de acties (Tanden) opnemen en afleiden van kracht vormen een belangrijk onderdeel van deze oefenmethode. 

bottom of page