top of page
shutterstock_232217173_edited_edited.jpg

dojo etiquette 

DOJO ETIQUETTE

Algemeen

Volgens de Japanse Budo-leer vormen trainingsdiscipline, respect en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid jegens de leraar een vanzelfsprekend aspect tijdens het beoefenen van Karate-do. Het correct naleven van deze regels ligt besloten in de Japans/oosterse opvatting omtrent leren. Tevens wordt de saamhorigheid binnen de Dojo hiermee vergroot. Hier volgt een opsomming van deze gedragsregels.

Omgangsvormen

Bij het betreden van de Dojo, de trainingsruimte, groet u waarbij u het volgende uitspreekt: 'Onegaishimasu'. Bij het verlaten van de Dojo groet u eveneens waarbij u het volgen­de uit­spreekt: 'Arigato gozaimashita'. Deze beide termen worden ook afzonderlijk ge­bruikt tussen de verschillende onderdelen van de les tezamen met een correcte groet (buiging) naar de leraar, medeleerling of de voorzijde (shomen) van de Dojo.


Bij binnenkomst van een leraar wordt door de op dat moment hoogst gegradueerde leerling de aanwezige leerlingen geatten­deerd door middel van 'Kiotsuke' op zijn aanwezigheid. Men draait zich naar de leraar waarna na het noemen van zijn naam en titel op commando 'Rei' wordt gegroet met 'O­negaishima­su'. Indien de leraar na beëindiging van de les de Dojo eerder verlaat dan de leerlingen vindt dezelfde procedure plaats, alleen wordt dan gegroet met 'Arigato gozaimashita'. Groet altijd duidelijk en correct (juiste houding).
U dient voor aanvang van de les reeds aanwezig te zijn in de Dojo en begint zelf met rek- en strekoefeningen (warming-up). Doe dit altijd met beleid, aangezien spieren en pezen nog onvoldoende warm zijn. Eenmaal in de Dojo aanwe­zig, dan ook trainen.

Zazen

Op commando 'Shugo' is het zaak om jezelf zo spoedig mogelijk op te stellen, dat wil zeggen in volgorde van Dan- en kyugraad. Zowel de aanvang als beëindiging van de les geschiedt in 'Seiza' (knielzit). Dit is bedoeld als korte meditatie (geestelijke en lichamelijke voorbereiding), waar­na de leraren en medestudenten worden gegroet. De aankondiging gaat als volgt:

Mo­kuso = ogen slui­ten,stopzetten van de gedachtenstroom (medita­tie)

Mokuso Naotte = ogen rustig openen, einde meditatie

Shomen Nitaishite......Rei.........Naotte

Shihan - Jokyo - Shidoin Nitaishite.....Rei......Naotte

Otagaini......R­ei........N­aotte.

Tijdens Zazen voor aanvang van de les worden de leraren aangegroet met Onegaishima­su, als afsluiting van de les met Arigato gozaimashita. Als je tijdens de les iets wilt vragen, spreek de leraar dan aan met zijn/haar titel, nooit met zijn/haar naam. Mocht het voorkomen dat u te laat op de les verschijnt, groet dan vanuit 'Seiza' twee maal naar de voorzijde van de Dojo. U begint zelf met de warming-up en wacht tot de leraar u bij de les indeelt.

Hygiëne

Persoonlijke hygiëne is tijdens de beoefening van Karate-do van groot be­lang. Nagels van handen en voeten moeten kort en schoon zijn. Kleding moet schoon en correct zijn, obi conform de behaalde graad en organisatie embleem op de linker borst. Het dragen van sieraden, in welke vorm dan ook, is verboden.

bottom of page